INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ „IPRA POLSKA” Sp. z o.o.

 

„IPRA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Wiśniowieckiego 26, 33-300 Nowy Sącz) [KRS: 0000115768; NIP: 7342786355; REGON: 492027762] (dalej: „IPRA” lub „Administrator), jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe następujących kategorii osób:

 • Osób kontaktujących się z IPRA (telefonicznie, mailowo lub listownie) oraz Osób, z którymi IPRA kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób;
 • Klientów IPRA będących osobami fizycznymi;
 • Kontrahentów IPRA oraz ich Pracowników i Współpracowników;
 • Kandydatów do pracy oraz Osób ubiegających się o zawarcie umów cywilnoprawnych.

 

1. Osoby kontaktujące się z IPRA telefonicznie, mailowo lub listownie oraz Osoby, z którymi IPRA kontaktuje się w wyżej wspomniany sposób.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem państwa danych osobowych jest „IPRA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Wiśniowieckiego 26, 33-300 Nowy Sącz). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 

Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe IPRA przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes IPRA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące jej działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.

 

Katalog oraz źródło pochodzenia danych.

IPRA przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane IPRA otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 

Odbiorcy oraz okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym IPRA zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom IPRA, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa podmiotów danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez IPRA przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

2. Klienci IPRA będący osobami fizycznymi.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem państwa danych osobowych jest „IPRA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Wiśniowieckiego 26, 33-300 Nowy Sącz). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 

Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe IPRA przetwarza w celu wykonania zawartej z Państwem umowy lub w celu podjęcia na Państwa żądanie określonych działań przed zawarciem takiej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Katalog oraz źródło pochodzenia danych.

IPRA przetwarza Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane IPRA otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

 

Odbiorcy oraz okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym IPRA zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej Państwa z IPRA oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy łączącej Państwa z IPRA. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa podmiotów danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez IPRA przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych.

 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

3. Pracownicy lub Współpracownicy Kontrahentów IPRA.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem państwa danych osobowych jest „IPRA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Wiśniowieckiego 26, 33-300 Nowy Sącz). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 

Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe IPRA przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń oraz odpowiedzi na przesłane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes IPRA polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Kontrahentami oraz wykonana zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Katalog oraz źródło pochodzenia danych.

IPRA przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane IPRA otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od Kontrahentów, których Państwo reprezentują.

 

Odbiorcy oraz okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym IPRA zleciła usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej IPRA z jej Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej IPRA z reprezentowanym przez Państwa Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Prawa podmiotów danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez IPRA przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

4. Kandydaci do pracy w IPRA lub Osoby ubiegające się o zawarcie umów cywilnoprawnych.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „IPRA POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Wiśniowieckiego 26, 33-300 Nowy Sącz). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 

Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne.

 

W przypadku umów o pracę:  

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub ewentualnie innych danych, w tym także imion i nazwisk oraz dat urodzenia Państwa dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Państwa ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy lub jeżeli wymaga tego przepis prawa.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w szczególności w CV i w liście motywacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli przekazują Państwo dane inne niż dane wskazane powyżej.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

W przypadku umów cywilnoprawnych:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz ewentualnie innych danych przekazanych w szczególności w CV i liście motywacyjnym.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, aby:

 • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy w IPRA lub wykonywania określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie Państwa do pracy w IPRA lub zawarcie z Państwem określonej umowy cywilnoprawnej.

 

Odbiorcy oraz okres przechowywania danych.

Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują lub do czasu zakończenia procesu zmierzającego do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji lub procesów zmierzających do zawarcia określonej umowy cywilnoprawnej, Państwa dane będą przetwarzane przez okres […] od momentu ich zebrania.

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym IPRA zleciło usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

 

Prawa podmiotów danych.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu;
 • prawo dostępu do danych;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora lub na adres poczty elektronicznej wskazane w pkt 1.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.