Postępowanie z odpadami

Właściwe zarządzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno być zgodne z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE, ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.  z 2013 poz. 888), ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 poz. 627).

 

Brudne opakowania:

Opróżnić całkowicie pojemnik. Zachować etykietę(y) na pojemniku.
Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów.

 

Odpady:

Zarządzanie odpadami powinno się odbywać bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrożenia dla środowiska, w szczególności dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami najlepiej przez koncesjonowaną firmę zajmującą się przetwarzaniem odpadów.

Nie zanieczyszczać gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiać ich w środowisku.

Nie wylewać do kanalizacji i dróg wodnych.

 

Przepisy prawne: