Najnowsze rozporządzenia

Substancje dodawane do żywności muszą być przede wszystkim bezpieczne dla konsumenta. Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze aromatów spożywczych polega na prawnym uregulowaniu ich stosowania, m. in. określeniu ich dopuszczalnych dawek. Dopuszczalne ilości aromatów w żywności wyznaczane są w oparciu o dostępną wiedzę i wyniki badań przeprowadzanych w celu określenia wpływu danej substancji na zdrowie i życie człowieka.

Stosowanie dodatków do żywności jest dopuszczalne pod warunkiem, że proponowane zastosowanie dodatku przyniesie konsumentowi możliwe do wykazania korzyści.

Wszystkie oferowane przez nas produkty stosowane zgodnie z przeznaczeniem są bezpieczne dla zdrowia i spełniają najwyższe normy jakości, zgodne z GMP (Good Hygenic Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points System) oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Wybrane propozycje są mają certyfikat koszerności.

 

Aromaty

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1334/2008

Z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?qid=1554899438364&uri=CELEX%3A32008R1334

 

 

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

USTAWA Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U.  2006 Nr 171, poz.1225 z późn. zm.) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

Z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1554900289307 
tekst skonsolidowany

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32004R0852&qid=1554899670940 
tekst skonsolidowany